Miroslav Mlej

+ 421 907 558 934

Realizáciou elektroinštalačných prác sa rozumie zabezpečenie vonkajšieho a vnútorného rozvodu elektrickej energie budov, bytov a iných nebytových priestorov. Prevažná väčšina týchto rozvodov je charakterizovaná ako distribúcia silnoprúdových vedení zásuvkových a svetelných okruhov. Tieto okruhy sú spoločne chránené, prípadne regulované a združené do elektrických rozvádzačov a regulátorov, pripojených k vonkajšej distribučnej sústave elektrickej energie. K zabezpečeniu kvalitného, presného a funkčného elektrického rozvodu je najčastejšie potrebný nasledovný rozsah prác:

  •  Tvorba drážok pre káblové trasy, pokládka líšt a úchytiek pri povrchovom vedení
  • Uloženie kabeláže do káblových drážok
  • Osadenie, vyzbrojenie a zapojenie elektrických rozvádzačov
  • Zabezpečenie úpravy projektov v prípade okamžitých zmien vedenia
  • Kontrola, meranie a revízia zapojených okruhov a rozvádzačov,

Každá elektrická inštalácia musí podľa normy STN 33 2130:85 jednoznačne spĺňať:

  • Bezpečnosť používateľov, osôb, zvierat a majetku
  • Úplnú a bezporuchovú spoľahlivosť prevádzky 
  • Systémovo a prehľadne uložené rozvody
  • Požiadavky hospodárneho a účelného využitia
  • Zabránenie nepriaznivých vplyvov a rušivých napätí

Našou úlohou je taktiež poradenstvo, predprípravná činnosť ako aj porealizačný servis inštalovaných obvodov a zariadení. Prostredníctvom našich zmluvných obchodných partnerov Vám zabezpečíme aj nákup a dodávku inštalačných materiálov.